Sprawa rozwodowa a alimenty na dzieci

3 października 2018

Pozew o rozwód i alimenty na dziecko?

Sprawa rozwodowa wiążę się nie tylko z orzeczeniem rozwodu małżeństwa i określeniem kwestii winy lub braku winy stron w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

W określonych sytuacjach składając pozew o rozwód warto domagać się również zasądzenia przez sąd alimentów na dziecko lub dzieci, wskazując przy tym ich kwotę mającą przypadać na każde z dzieci, termin płatności każdej z rat alimentacyjnych oraz domagając się odsetek w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat.

Elementy wyroku rozwodowego

Każdy wyrok orzekający rozwiązanie małżeństwa musi zawierać elementy obligatoryjne, którymi są: orzeczenie o winie (chyba że na zgodny wniosek stron sąd wydany na podstawie art. 57 § 2 k.r.o. dojdzie do zaniechania orzekania o winie), rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem, sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania, ale i o alimentach na wspólne małoletnie dzieci stron.

Jeśli zatem wniesiono o pozew rozwodowy i alimenty muszą zostać odpowiednio uregulowane (oczywiście w przypadku posiadania przez małżonków wspólnych małoletnich dzieci).

Na marginesie warto dodać, że fakultatywnymi elementami wyroku rozwodowego są: podział majątku wspólnego, pod warunkiem, iż przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu (zgodnie z art. 58 § 3 kro).

Wysokość alimentów na dziecko

Zasądzone alimenty na dziecko po rozwodzie mogą być w bardzo różnej wysokości. Ich zakres zależny jest od kilku czynników, związanych w szczególności z tzw. usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego, ale i z zarobkowymi oraz majątkowymi możliwościami zobowiązanego. Wspomniane możliwości zarobkowe sąd bada biorąc pod uwagę m. in. wykształcenie osoby zobowiązanej, jej doświadczenie zawodowe, a także wiek czy stan zdrowia. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, czy zobowiązany rodzic dokłada starań, aby zdobyć pracę.

W większości przypadków zasądzana przez właściwe sądy wysokość alimentów waha się od kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie na każde dziecko, dość rzadko przekraczając wspomniany zakres. Zakres świadczeń alimentacyjnych jest zatem naprawdę szeroki i zależy od realiów konkretnej sprawy.

Zabezpieczenie alimentów

Czas trwania rozwodu bywa dość długi, przede wszystkim w przypadku braku zgody małżonków co do kwestii winy bądź też sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Na szczęście możliwe jest zabezpieczenie alimentów w pozwie rozwodowym, a ściślej rzecz ujmując domaganie się dokonania tego zabezpieczenia przez sąd. Zabezpieczenie alimentacyjne na czas trwania rozwodu wymaga przede wszystkim uprawdopodobnienia roszczenia (zgodnie z k.p.c.) w kontekście usprawiedliwionych potrzeb dziecka i możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego (czyli rodzica, od którego domagamy się alimentów).

Możliwe jest w ten sposób zabezpieczenie alimentów przed rozwodem. Wydanie bowiem postanowienia o zabezpieczeniu alimentów następuje do ok. miesiąca od złożenia pozwu o rozwód zawierającego wniosek o zabezpieczenie. Co do zasady wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym (art. 735 § 1 kpc). Na wydane postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje stronom zażalenie (w terminie 7 dni).

Z doświadczenia wynika, że zabezpieczając alimenty na dzieci sądy zasądzają na ogół kwotę niższą niż ta, której domaga się strona. Zasądzenie alimentów ma miejsce zazwyczaj od dnia wniesienia pozwu rozwodowego. Jeśli zatem w wyroku Sąd ustali alimenty na kwotę wyższą niż uprzednio zabezpieczona, to pozwany będzie zobligowany do wyrównania alimentów za cały czas postępowania sądowego.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (kro),
  • ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (kpc)